Standaard voorwaarden Recruitment 2018

1. Servicebepalingen

1.1. Wij spannen ons in kandidaten aan u voor te stellen die voldoen aan het door u geschetste profiel.
1.2. Om een kwaliteitsaanbod te waarborgen beperken wij ons in de regel tot de presentatie van maximaal 3 kandidaten
1.3. Wij streven ernaar de kandidaten binnen een tijdbestek van 4 weken aan u voor te stellen op basis van een uitgebreid Curriculum Vitae, dat wij van persoonlijk commentaar voorzien. Dit CV wordt ook aan de kandidaat/sollicitant ter beschikking gesteld.
1.4. Onze searchactiviteiten beginnen op het moment dat u de opdrachtbevestiging heeft ondertekend.
1.5. Desgewenst zijn wij aanwezig bij het kennismakingsgesprek tussen u en onze kandidaat
1.6. Antecedent-onderzoek, referentiecheck en eventueel door u gewenste plaatsing van advertenties maken geen deel uit van het basispakket en worden derhalve desgewenst separaat gedeclareerd.
1.7. Binnen een tijdsbestek van 6 maanden na succesvolle voltooiing van de opdracht, treden wij desgewenst met u in contact en evalueren de door ons gevolgde werkwijze alsmede de relatie tussen U en de nieuwe werknemer.

2. Medewerking opdrachtgever

2.1. U verstrekt ons alle informatie die wij redelijkerwijs nodig hebben om de opdracht succesvol te vervullen.
2.2. U verschaft expliciete duidelijkheid over de status van de vacature. U deelt ons mede of de vacature officieel erkend is. U heeft getoetst of in-terne kandidaten zich eventueel kwalificeren voor de vacature. U verstrekt voorts informatie over het gewenste profiel, waaronder de oplei-dingseisen dan wel het werk- en denkniveau, de belangrijkste persoonlijkheidsfactoren alsmede het salarispakket inclusief emolumenten.
2.3. Ter oriëntatie van de kandidaat-werknemer verstrekt u algemene informatie over uw onderneming. Te denken valt hierbij aan eventuele be-drijfsbrochures, jaarverslagen en vermelding van bijzondere omstandigheden.
2.4. Uw opdrachtverlening aan CONSEARCH stelt ons in de gelegenheid op basis van exclusiviteit searchwerkzaamheden voor u te verrichten. Indien zich langs andere weg kandidaten aandienen (via interne netwerken, advertenties of anderszins) , worden deze kandidaten in de CONSEARCH-procedure meegenomen.
2.5. U verleent uw volledige medewerking om afspraken tussen u, de kandidaat en/of ons snel en flexibel te organiseren.

3. Tarieven en betalingsvoorwaarden

3.1. De fee is verdeeld in een vooraf vastgestelde vaste start fee en een succes fee. De hoogte van beide fees wordt bij aanvang in de opdrachtbeves-tiging vastgelegd.
3.2. De succesfee is alleen dan van toepassing als u met de door ons voorgestelde kandidaat een arbeidsovereenkomst aangaat. Indien de vacature door u wordt ingetrokken op een moment dat reeds met de werkzaamheden is begonnen, bent u eveneens de succesfee verschuldigd.
3.3. De in relatie tot de searchactiviteiten door ons gemaakte kosten zoals reis-, verblijf- en bureaukosten zijn in principe voor onze rekening. In specifieke situaties kan daar in onderling overleg van afgeweken worden.
3.4. Wij brengen onze succesfee in rekening op het moment dat de arbeidsovereenkomst door de kandidaat is ondertekend. U wordt geacht de ge-factureerde bedragen binnen 14 dagen betaald te hebben.
3.6 In geval een medewerker, die de arbeidsovereenkomst heeft ondertekend, zich voor de datum indiensttreding of in een eventuele
proefperiode van maximaal 2 maanden, uit eigen beweging terugtrekt, geeft CONSEARCH de garantie dat zij de search-activiteiten con-tinueert, zonder daarvoor een aanvullende fee in rekening te brengen.
3.7. Voor specifieke activiteiten zoals “ headhunting” , het uitbesteden van werving- en selectie en volume-opdrachten worden speciale
voorwaarden afgesproken.

4. Samenwerkingsovereenkomst en ontbindingsvoorwaarden

4.1. De leveringsvoorwaarden en betalingscondities maken standaard deel uit van onze overeenkomst, tenzij daar in de opdrachtbevestiging op spe-cifieke onderdelen nadrukkelijk van afgeweken wordt.
4.2. Wij hechten aan partnershiprelaties en win-win relaties. Dat betekent dat wij een positieve en vrije keuze voor samenwerking met ons veron-derstellen. U wordt daarom in de gelegenheid gesteld uw samenwerking met ons te allen tijde op te kunnen zeggen. Dit dient wel schriftelijk te gebeuren. Financiële verplichtingen zullen in een dergelijke situatie voldaan moeten worden.
4.3. Teneinde belangenverstrengeling te voorkomen garanderen wij, dat wij gedurende een half jaar na een door u aan ons verstrekte opdracht, geen werknemers van u direct of indirect zullen benaderen voor een sollicitatie. Indien het initiatief afkomstig is van de individuele werknemer geldt eenzelfde afspraak, tenzij daar met uw instemming van afgeweken wordt.
4.4. De samenwerking kan door beide partijen terstond verbroken worden indien er sprake is van contractbreuk c.q. het niet naleven van verplich-tingen zoals deze voortvloeien uit onze overeenkomst. De contractbreuk wordt schriftelijk gemeld en partijen hebben 14 dagen de tijd alsnog tot een oplossing te komen. U dient uw financiële verplichtingen te allen tijde na te komen.
4.5. Indien binnen twee jaar nadat een kandidaat aan u is voorgesteld, deze kandidaat een arbeidsovereenkomst bij u ondertekent, ook indien de searchactiviteiten al zijn beëindigd, wordt alsnog een fee bij u in rekening gebracht, conform de specificatie in 3.1.

5. Vertrouwelijkheid

5.1. Zonder uw schriftelijke toestemming zullen wij geen informatie verstrekken aan derden die door u als vertrouwelijk wordt gekwalificeerd.
5.2. U verstrekt geen informatie aan derden over kandidaten die door ons aan u voorgesteld zijn, zonder daarvoor de uitdrukkelijke toestemming te hebben van de desbetreffende kandidaat en van ons.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Wij doen een reële inspanning om u binnen de gestelde 4 weken termijn één of meerdere kandidaten te presenteren die voldoen aan uw pro-fielschets, maar geven daarvoor geen garantie. Aan de search-opdracht als zodanig is geen termijn gebonden. Indien CONSEARCH de vacatu-re binnen een termijn van 6 maanden niet heeft kunnen invullen, zullen partijen met elkaar in overleg treden over de voortgang en continue-ring van de opdracht.
6.2. U blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor de selectie van de nieuwe werknemer. Hoewel CONSEARCH in haar selectie van kandidaten uiterst zorgvuldig te werk gaat, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van ons optreden en handelen, alsmede dat van de door ons voorgestelde kandidaten.

Leerdam, 1 augustus 2018